• sales@hoangmaijsc.vn
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP HOÀNG MAI
HOANG MAI INDUSTRIAL EQUIPMENT JOINT STOCK COMPANY
Tìm kiếm nhanh

Hãng MITSUYIN

 

Model

MY-8927/8928

Purpose

øng dông

Medium

V¶i trung b×nh

Max. sewing speed

Tèc tèc may tèi ®a

4,000rpm/3500 rpm

Lift of the work clamp foot

 §é cao ch©n vÞt

10 mm

Hook

Suèt

Automatic-lubricating full-hook

DÇu b«i tr¬n tù ®éng hoµn toµn

Needle

 S dông kim

TVX5

Lubrication

B«i tr¬n

Automatism transfers oil

B«i tr¬n tù ®éng

Đối tác tiêu biểu

rems
instron
muehlbauer
resqmax
weber rescue
nxp
Infineon
Folien Wolfen
linxens
Teslin
Arjowiggins
datasonic
ctscyl
nardicompressori
christiani
bbh
rems
instron
muehlbauer
resqmax
weber rescue
nxp
Infineon
Folien Wolfen
linxens
Teslin
Arjowiggins
datasonic
ctscyl
nardicompressori
christiani
bbh
rems
instron
muehlbauer
resqmax
weber rescue
nxp
Infineon
Folien Wolfen
linxens
Teslin
Arjowiggins
datasonic
ctscyl
nardicompressori
christiani
bbh