• sales@hoangmaijsc.vn
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP HOÀNG MAI
HOANG MAI INDUSTRIAL EQUIPMENT JOINT STOCK COMPANY
Tìm kiếm nhanh

Hãng MITSUYIN

 MY- 8700- Z-Y

High speed lockstitch sewing machine with auto- trimmer series

M¸y 01 Kim May B»ng Tù §éng C¾t ChØ Tèc §é Cao

Model

MY-8700-Z- Y

Purpose

øng dông

Medium

V¶i trung b×nh

Heavy materials

V¶i dµy

Max. sewing speed

Tèc tèc may tèi ®a

5,000rpm

(vßng/ phót)

4,000rpm

(vßng/phót)

Max. sewing length

§ dài mũi ti đa

4mm (may xu«i/ng­îc)

Needle bar strokec

Hµnh tr×nh ca tr kim

30.7mm

Lift of the work clamp foot

 §é cao ch©n vÞt

By hand g¹t tay 5.5mm

By knee g¹t đu gi 13mm

Hook

Suèt

Automatic-lubricating full-hook

DÇu b«i tr¬n tù ®éng hoµn toµn

Needle

 S dông kim

DB*1 # 14 (9#-18#)

Lubrication

B«i tr¬n

Automatism transfers oil

B«i tr¬n tù ®éng

Đối tác tiêu biểu

rems
instron
muehlbauer
resqmax
weber rescue
nxp
Infineon
Folien Wolfen
linxens
Teslin
Arjowiggins
datasonic
ctscyl
nardicompressori
christiani
bbh
rems
instron
muehlbauer
resqmax
weber rescue
nxp
Infineon
Folien Wolfen
linxens
Teslin
Arjowiggins
datasonic
ctscyl
nardicompressori
christiani
bbh
rems
instron
muehlbauer
resqmax
weber rescue
nxp
Infineon
Folien Wolfen
linxens
Teslin
Arjowiggins
datasonic
ctscyl
nardicompressori
christiani
bbh