• sales@hoangmaijsc.vn
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP HOÀNG MAI
HOANG MAI INDUSTRIAL EQUIPMENT JOINT STOCK COMPANY
Tìm kiếm nhanh

Hãng MITSUYIN

 High speed flat-bed chain stitch industrial sewing machine

M¸y trÇn ®Ì tèc ®é cao

Model

MYF-8007

Purpose

Môc ®Ých sö dông

Knitting Cloth

V¶i dÖt kim

Max. sewing speed

Tèc ®é may tèi ®a

6,000rpm

sewing speed

Kho¶ng c¸ch mòi kh©u

1.2~ 4mm

Needle bar stroke

Hµnh tr×nh trô kim

31.2mm

Lift of the work clamp foot

 §é cao ch©n vÞt

>5mm

Needle

Sö  dông kim

128GAS9

Lubrication

B«i tr¬n

Automatism transfers oil

B«i tr¬n tù ®éng

Đối tác tiêu biểu

rems
instron
muehlbauer
resqmax
weber rescue
nxp
Infineon
Folien Wolfen
linxens
Teslin
Arjowiggins
datasonic
ctscyl
nardicompressori
christiani
bbh
rems
instron
muehlbauer
resqmax
weber rescue
nxp
Infineon
Folien Wolfen
linxens
Teslin
Arjowiggins
datasonic
ctscyl
nardicompressori
christiani
bbh
rems
instron
muehlbauer
resqmax
weber rescue
nxp
Infineon
Folien Wolfen
linxens
Teslin
Arjowiggins
datasonic
ctscyl
nardicompressori
christiani
bbh